نظر شما راجع به سایت شهدای ترکالکی امتداد چیست ؟
(62.01%) 1200
عالی
(4.444%) 86
خوب
(1.602%) 31
متوسط
(31.93%) 618
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 1935