نظر شما راجع به سایت شهدای ترکالکی امتداد چیست ؟
(62.21%) 1217
عالی
(4.498%) 88
خوب
(1.635%) 32
متوسط
(31.64%) 619
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 1956