نظر شما راجع به سایت شهدای ترکالکی امتداد چیست ؟
(61.97%) 1203
عالی
(4.482%) 87
خوب
(1.648%) 32
متوسط
(31.89%) 619
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 1941