نظر شما راجع به سایت شهدای ترکالکی امتداد چیست ؟
(62.17%) 1213
عالی
(4.459%) 87
خوب
(1.640%) 32
متوسط
(31.72%) 619
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 1951