نظر شما راجع به سایت شهدای ترکالکی امتداد چیست ؟
(61.99%) 1204
عالی
(4.479%) 87
خوب
(1.647%) 32
متوسط
(31.87%) 619
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 1942