نظر شما راجع به سایت شهدای ترکالکی امتداد چیست ؟
(62.19%) 1216
عالی
(4.501%) 88
خوب
(1.636%) 32
متوسط
(31.66%) 619
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 1955