نظر شما راجع به سایت شهدای ترکالکی امتداد چیست ؟
(61.72%) 1179
عالی
(4.397%) 84
خوب
(1.570%) 30
متوسط
(32.30%) 617
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 1910