نظر شما راجع به سایت شهدای ترکالکی امتداد چیست ؟
(61.74%) 1180
عالی
(4.395%) 84
خوب
(1.569%) 30
متوسط
(32.28%) 617
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 1911